60.000 extra studentenwoningen in 2030

Actieplan studentenhuisvesting - 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Met het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 moet er een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van acht jaar plaatsvinden.

” …vaak te maken met te hoge huren en slechte woningen”

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030.

Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van acht jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Noodzakelijke voorwaarde

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Iedere student moet de mogelijkheid krijgen om op kamers te kunnen gaan. Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten. Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen.”

Aanbod vergroten

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen 37.500 in periode 2022-2024.

Met gemeenten zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens €37 mln via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Lees ook: Start bouw 735 studentenwoning TU/e

Betaalbare studentenwoning

Studenten hebben nog te vaak te maken met te hoge huren en slechte woningen. In juni 2021 is het wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer waarin een basisnorm voor algemene regels is vastgelegd waaraan verhuurders zich dienen te houden.

Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid te gaan handhaven op excessieve huurprijzen, door in de vergunningsvoorwaarden op te nemen dat verhuurders worden geacht zich te houden aan de maximale huurprijzen conform het woningwaarderingsstelsel.

Richtlijnen

Met alle partijen is afgesproken om binnen een jaar na ondertekening richtlijnen te ontwikkelen om te komen tot betaalbare woningen voor studenten. Daarnaast maken gemeenten passend gronduitgiftebeleid voor betaalbare studentenhuisvesting en zetten zich in voor de realisatie van betaalbare studentenwoningen op gronden en in gebouwen van derden.

Instroom

Het tekort aan huisvesting voor studenten neemt de komende jaren fors toe door de groei van het aantal studenten. Vooral het aantal internationale studenten groeit. De vraag naar betaalbare kamers en de druk op de betaalbare woningvoorraad zijn zo groot dat de oplossing niet alleen ligt in nieuwbouw.

Daarom is er meer grip nodig op de instroom van internationale studenten met meer sturingsmogelijkheden voor onderwijsinstellingen. Begin volgend jaar zal minister Dijkgraaf dergelijke wettelijke sturingsinstrumenten voorstellen aan de Tweede Kamer.

Deze moeten universiteiten en hogescholen in staat stellen de instroom van internationale studenten gericht gaan beheersen, zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen. Daarover is recent een Bestuursakkoord afgesloten met de universiteiten.

Foto
Studentenwoningen in Amsterdam.

Advertisment ad adsense adlogger