Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen weer doorgeschoven

Start Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen doorgeschoven naar juli 2022

De Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. “Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden”, meldt minister Ollongren in een brief aan de beide Kamers.

“De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat op hetzelfde moment als de Omgevingswet van start, dus ook 1 juli 2022”

Verantwoorde inwerkingtreding

“Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen staan volledig achter de samenhangende aanpak en het instrumentarium van de Omgevingswet. Alle partijen willen een goede start van de wet. Om de wet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van primaire processen, de planvorming en de vergunningverlening en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Waardoor belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder woningbouw, niet worden gehinderd”, laat de minister weten.

Stabiel digitaal

“Het werkend krijgen van het stelsel van de Omgevingswet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, omdat partijen van elkaar en van derden afhankelijk zijn bij het werken in ketens. Dat betekent in de eerste plaats dat er een stabiele landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) moet zijn. Voor softwareleveranciers en de overheden is het lokaal werkend krijgen van het DSO een complexe operatie. Daarom moeten men genoeg tijd hebben om het stelsel in te regelen en ermee te oefenen. En willen de bestuurlijke partners minimaal zes maanden effectieve oefentijd”, zo is te lezen.

Verschillende partijen, waaronder een groot aantal gemeenten, provincies, softwareleveranciers, stedenbouwkundige bureaus en brancheorganisaties, hebben meegedacht over een verantwoorde start van de Omgevingswet.

Alternatieve maatregelen richting Omgevingswet

“Voor bepaalde, van elkaar afhankelijke activiteiten richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn tijdelijke alternatieve maatregelen beschikbaar. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de wet ook goed van start kan gaan als sommige landelijke of lokale voorzieningen niet volledig werken”.

“ICT-oplossingen, zoals het tijdelijk publiceren van omgevingsplannen via de huidige digitale standaarden, het overgangsrecht en serviceteams die overheden werk uit handen nemen, kunnen dan uitkomst bieden. Het Rijk en de bestuurlijke partners hebben afgesproken dat overheden uiterlijk een half jaar voor de inwerkingtreding van de wet kunnen oefenen met de tijdelijke alternatieve maatregelen”, aldus het ministerie in haar berichtgeving.

Hard doorwerken

De samenwerkende partijen werken de komende tijd hard door aan een verantwoorde inwerkingtreding op 1 juli 2022. Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, de koepels, de technische experts en de regionale implementatiecoaches (RIO’s), blijven hierbij ondersteunen. Zo helpen ze overheden met de implementatie en waar nodig met de inzet van de tijdelijke alternatieve maatregelen, zo bericht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kosten

Een latere inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt extra kosten met zich mee. Tijdens een financiële evaluatie in 2022 wordt gekeken welke extra kosten de nieuwe inwerkingtredingsdatum met zich heeft meegebracht voor de overheden. Het uitgangspunt is dat de Omgevingswet budgetneutraal kan worden ingevoerd in een periode van tien jaar. Het Rijk en de bestuurlijke partners hebben afgesproken dat zij in interbestuurlijk verband zullen zoeken naar oplossingen voor financiële knelpunten.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die al herhaaldelijk doorgeschoven is, gaat op hetzelfde moment als de Omgevingswet van start. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de (Wkb) wordt dus ook 1 juli 2022.

Lees ook het uitgebreide artikel: Wkb leading role architect en zekerheid voor opdrachtgever en aannemer.

Start Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen doorgeschoven naar juli 2022

Advertisment ad adsense adlogger