5e woondeal voor betaalbare woningen Amsterdam

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod in de metropoolregio Amsterdam.

Tot 2025 kan de regio er ruim honderdduizend woningen bijbouwen

De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij.

Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam. Deze is door minister Ollongren (BZK) en burgemeester Halsema van Amsterdam, als voorzitter van de MRA, ondertekend. Het is de laatste uit een serie van vijf verstedelijkingsopgaven. Deze heeft de minister heeft gesloten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.

Betaalbaar huis

De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de afgelopen drie jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden.

Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij.

Grenzen investeringscapaciteit

Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks vijfduizend sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad worden verduurzaamd. Uit  cijfers van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dat op langere termijn ongeveer de helft van de corporaties tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. Minister en regio werken samen met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch.

Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten, wil de MRA ten minste drieduizend flexwoningen realiseren. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing.

Flexibele expertpool

Rijk en regio trekken ook voor de complexe verstedelijkingsopgave met elkaar op. Uitgangspunt is dat woningbouw en bereikbaarheid hand in hand gaan.

In de woondeal trekt het Rijk twee miljoen euro. Dit wordt besteedt aan de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties. Vooral langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend.

Advertisment ad adsense adlogger