Met groenblauwe maatregelen buitenruimte klimaatadaptief inrichten

Masterclass - Met groenblauwe maatregelen de buitenruimte klimaatadaptief inrichten

Donderdag 12 april wordt de Masterclass: ‘Op weg naar een klimaatbestendigere omgeving via stresstesten en risicodialogen’ gehouden.

Deltaplan, stresstest en uitvoeringsprogramma staan centraal in de masterclass

Test

Een klimaatstresstest is de eerste stap die genomen dient te worden als je met klimaatadaptatie aan de slag gaat en geeft een eerste inzicht in de kwetsbaarheden van de bebouwde omgeving. Deze eerste stap is duidelijk, maar wat moet je daarna doen om tot een goede invulling van de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te komen?

Inzicht

Tijdens deze masterclass worden de stappen van de eerste twee ambities van het Deltaplan doorlopen. Of je al een uitvoerige stresstest hebt uitgevoerd of hier nog aan moet beginnen, dat is voor deelname aan de masterclass geen belemmering. De masterclass geeft de deelnemers inzicht in de weg (en de hobbels) naar een uitvoeringsprogramma, planning en strategie.

Dringend

Gezien de urgentie van de klimaatverandering is op Prinsjesdag vorig jaar bekendgemaakt dat de landelijke overheid alle Nederlandse gemeenten dringend adviseert om voor 2020 een uitvoeringsprogramma, planning en adaptatiestrategie op te stellen. Eén van de hulpmiddelen hierbij is het uitvoeren van stresstesten. De Deltacommissie adviseert hierbij om voor het eerste inzicht een stresstest-light uit te voeren, conform de aanbevelingen van de gestandaardiseerde stresstest. Het doel van de stresstesten is om de knelpunten van het veranderde klimaat in kaart te brengen binnen uw eigen gemeente.

Het signaleren van klimaatrisico’s is één stap en is relatief eenvoudig uit te voeren. Zodra de knelpunten daarvan in kaart zijn gebracht, gaat u natuurlijk uw bestuurders inlichten over de te nemen stappen. Dit om draagkracht te krijgen over klimaatadaptie, zodat dit de komende jaren regelmatig op de politieke agenda terugkomt.

Vervolgstappen

Na het signaleren en de politieke draagkracht komen de vervolgstappen. Zoals:
• Welke korte en lange termijn adaptatiestrategieën worden er opgesteld?
• Hoe en met wie wordt daar beleid en uitvoering aan gegeven?
• Heeft dit financiële consequenties?

Tijdens de masterclass heeft u de nodige tools meegekregen zodat je na de uitvoering van de klimaatstresstest, zeker de risicodialogen en tevens de uitvoeringsagenda kunt opstellen?

Integraal vraagstuk

Klimaatadaptatie is een integraal vraagstuk. Het raakt alle programma’s en gaat zelfs over alle beheer en uitvoering die binnen een gemeente aanwezig zijn.

Samenwerken met de verschillende afdelingen binnen een gemeente en met externe stakeholders is daarbij nog meer dan vroeger pure noodzaak. Mede daar wordt tijdens deze sessie aandacht aan besteed.

In deze masterclass ligt naast het te lopen proces het accent op de groenblauwe maatregelen die – naast de technische oplossingen – genomen kunnen worden om daarmee wateroverlast te beperken, hemelwater te laten infiltreren in de bodem, hittestress te verminderen.

Bijdrage

De deelnemers aan de nationale groencompetitie krijgen deze masterclass aangeboden. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom en betalen 199,00 euro excl. BTW.

Sprekers

De masterclass wordt verzorgd door Jeroen Rijsdijk, Senior Adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptatie bij Arcadis Nederland en Harte Hartlief, directeur van ingenieursbureau Eco Consult.

Meer informatie en aanmelden

Advertisment ad adsense adlogger