Investeren in betere bereikbaarheid van Nederland

Rijk en regio’s hebben afspraken gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen. Met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen wil minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende verkeersdrukte opvangen en hiermee de bereikbaarheid vergroten.

De extra inzet is hard nodig, omdat het in heel Nederland nog drukker zal worden

De plannen van Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven worden in samenhang opgepakt met de grote woningbouwopgave van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Minister Van Nieuwenhuizen: “Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg. Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken. Ook trekken we geld uit voor maatregelen die we op korte termijn al kunnen inzetten zodat de mensen veilig en zo vlot mogelijk op de plek van bestemming kunnen komen.”

Wegen en vaarwegen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens het overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten extra geld uit te trekken voor de aanpak van een van de grootste knelpunten op de wegen in Nederland: de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met N14 bij Den Haag. De minister wil kijken naar een versnelling van dit project zodat de schop eerder de grond in kan en het knelpunt eerder is opgelost.

Voor de aanpak van de bekende flessenhals op de A4 was eerder al 50 miljoen euro gereserveerd. De minister verhoogt dit budget nu met 80 miljoen euro naar 130 miljoen euro. Met dit extra geld kan er een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting worden aangelegd zodat de snelweg in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. De A4 is een van de drukste wegen van Nederland.

De minister heeft met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afgesproken dat er een extra oeververbinding komt om de drukke A16 te ontlasten. Hiervoor hebben Rijk en regio is 480 miljoen euro gereserveerd. In de regio komen er de komende decennia veel woningen bij. Een extra oeververbinding is nodig om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Rijk en regio starten een verkenning waarbij in beeld wordt gebracht waar de nieuwe oeververbinding het beste kan komen en hoe de verbinding het beste kan worden gelegd.

Uitbreiding wegennet

In diverse regio’s heeft de minister afspraken gemaakt voor uitbreiding van het wegennet, kleinere infrastructuurmaatregelen en versnelling van projecten (A20 Gouda-Nieuwerkerk en A2 Vonderen-Kerensheide). Ook heeft ze afgesproken dat de provincies in totaal 25 miljoen euro krijgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet.

In Oost Nederland heeft de Minister een besluit genomen afspraken gemaakt over de aanpak van het verkeersknelpunt A1/A30 bij Barneveld. Hierdoor zal de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in Gelderland verbeteren. Daarnaast is besloten om een onderzoek te starten naar de benodigde maatregelen op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Ook is de afspraak gemaakt een onderzoek te starten naar de verkeersproblemen op de A50 tussen Nijmegen en Oss. De drukte op deze weg, met name het vrachtverkeer, neemt snel toe en is nu en een van de 10 drukste knelpunten in Nederland.

In Zuidwest Nederland heeft de Minister met de regio besloten om voor de A12 tussen Gouda en Utrecht te starten met een verkeerskundig onderzoek naar maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Met de provincies Fryslân en Groningen en de gemeente Groningen heeft de minister afspraken gemaakt voor de verdere opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen. Bruggen, oevers, ligplaatsen en bediening worden in samenhang aangepakt. Voor de aanpak is in totaal 162 miljoen euro gereserveerd. De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van het land.

Verjongen en vernieuwen

Begin dit jaar gaf de minister Van Nieuwenhuizen het startsein voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor oude tunnels, sluizen, viaducten en bruggen. Tot 2028 had Rijkswaterstaat al veertig objecten in het vizier die opgeknapt worden. Nu zijn opnieuw zo’n veertig projecten geselecteerd voor een opknapbeurt. Voor deze verjongings- en vernieuwingsopgave is in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar.

Veel bouwwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan vervanging of groot onderhoud toe. Door de enorme toename van het verkeer en de steeds zwaardere transporten worden ze bovendien intensiever belast. Hierdoor hebben ze meer kans op storingen. Dat leidt tot vertragingen.

Spoor en openbaar vervoer

In Den Haag, een van de plekken waar het aantal inwoners de komende jaren het snelst groeit, investeren het ministerie en de regio samen 140 miljoen euro in de bereikbaarheid van het nieuwe stedelijke woon- en werkgebied de Binckhorst. Zo moet er een vrij liggende busbaan komen die dit gebied met de rest van de stad en regio verbindt. Op termijn zou op de plek van deze busbaan ruimte kunnen worden gemaakt voor het doortrekken van een tramverbinding. Ook wordt nu geïnvesteerd in fietsenstallingen en het aantrekkelijk maken van het gebied voor fietsers en voetgangers. Op de populaire lightrailverbinding tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer gaan meer trams rijden om de drukte te verminderen.

Met de regio Utrecht is afgesproken dat het komende jaar in kaart wordt gebracht op welke manieren het voor reizigers in deze regio aantrekkelijker kan worden om via de stations Lunetten en Overvecht naar onder meer de Uithof te reizen. Verbeteringen in OV- en fiets verbindingen en extra fietsenstallingen moeten hieraan bijdragen. Het Rijk, de regio en de stad reserveren hier elk 15 miljoen euro voor.

Wonen
De urgente en grote woonopgave was een nadrukkelijk onderdeel op de agenda van deze Bestuurlijke Overleggen MIRT. In de overleggen zijn belangrijke afspraken gemaakt over woningbouwlocaties waar bereikbaarheid van groot belang is. De afspraken zijn daarmee een belangrijke bouwsteen voor de ‘woondeals’ die minister Ollongren (BZK) de komende maanden wil afsluiten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Zo is voor metropoolregio Rotterdam/Den Haag een actieplan vastgesteld waarmee Rijk en regio versneld aan de behoefte van honderdduizend woningen in de periode tot 202025 willen voldoen.

Voor de metropoolregio Amsterdam zijn afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van vier belangrijke woningbouwlocaties. Goed voor de bouw van in totaal 55.000 woningen op korte termijn. Voor de regio Utrecht gaat het om 13 locaties waar de woningbouw wordt versneld. Daarnaast zijn afspraken gemaakt die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van een aantal grote binnenstedelijke woningbouwlocaties als de Binckhorst. De combinatie met infrastructuurbeslissingen maakt dat op deze locaties aanzienlijk meer woningen gebouwd kunnen worden.

Advertisment ad adsense adlogger