Hoeveel flexwoningen zijn en worden er gebouwd?

Cijfers over al opgeleverde en nog te bouwen flexwoningen

In de eerste helft van 2023 zijn er 2.100 flexwoningen opgeleverd. Daarvan waren er 1.700 modulair verplaatsbare woningen en 400 woningen vanuit tijdelijke transformatie. Voor geheel 2023 zijn er circa 12.000 gepland. Voor 2024 zijn dat er 16.000*.

“Aedes heeft inmiddels met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om flexwoningen te leveren”

Realisatie flexwoningen

Uit de cijfers van het Expertisecentrum Flexwonen en de UVTH van juli 2023 wordt duidelijk dat dit jaar in zijn geheel voor circa 12.000 flexwoningen al vergevorderde plannen zijn. Ten opzichte van de eerdere verwachtingen zijn er circa 6.500 projecten bijgekomen, maar voor ongeveer hetzelfde aantal zijn er projecten gestopt of doorgeschoven naar 2024. Het risico blijft daarmee bestaan dat projecten vertragen en doorschuiven naar 2024 of geheel niet doorgaan.

Plannen voor 2024

De plancapaciteit voor 2024 is 16.000 flexwoningen. Er is dus een sterke toename zichtbaar in het aantal plannen. Deze groei stemt positief, maar moet nog daadwerkelijk leiden tot de realisatie van de woningen voor diegenen die het hard nodig hebben. Het blijft daarom een gezamenlijke opgave van overheden, corporaties, andere investeerders en de bouwsector, om de realisatie van deze woningen ook mogelijk te maken. Om de realisatie goed te volgen wordt data rondom flexwoningen op een later moment nog ontsloten via Datawonen.

Bouwopdracht en versnelling

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om flexwoningen te leveren aan hun leden. Die biedt in het eerste jaar ruimte aan 8.000 woningen en aan 10.000 per jaar in de twee opvolgende jaren.

Ook wordt ingezet op aanvullende bestuurlijke afspraken over te ontwikkelen locaties om zo te zorgen voor voorspelbaarheid en continuïteit in de bouwstroom en de realisatie te vergemakkelijken. Zo zijn er al reeds overeenkomsten gesloten met de Metropoolregio Amsterdam, regio Utrecht en met de gemeente Rotterdam.

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

Onder voorbehoud van goedkeuring van de voorjaarsnota, is het vanaf 2 oktober voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de tweede Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.

Voor de Financiële Herplaatsingsgarantie kunnen gemeenten en corporaties zich nog steeds aanmelden. Inmiddels zijn er intentieovereenkomsten gesloten met de gemeenten Apeldoorn, Doetinchem, Almere en Goes over locaties voor de Fysieke Herplaatsingsgarantie.

Ondersteuning en info

De actieve ondersteuning aan gemeenten, corporaties en andere partijen wordt gerealiseerd door onder andere de UVTH en het Expertteam Woningbouw van RVO. Momenteel biedt de UVTH ondersteuning aan ruim 200 projecten.

De UVTH heeft ook voor gemeenten een toolbox samengesteld met uitleg hoe zij kunnen omgaan met juridische belemmeringen om versneld flexwoningen mogelijk te maken.

*Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie van Expertisecentrum Flexwonen en de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH).

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Cijfers over al opgeleverde en nog te bouwen flexwoningen. Lees ook:
Met flexwoningen en transformatie naar 100.000 woningen per jaar.
1.000 flexwoningen in 4 Amsterdamse projecten.
8.000 flexwoningen voor woningbouwcorporaties.

Advertisment ad adsense adlogger