Extra geld Nationaal Groeifonds voor water, infra en bodem

Nationaal Groeifonds geeft extra geld voor water, infra en bodem

De afgelopen jaren heeft het kabinet bekendgemaakt welke projecten geld ontvangen uit de eerste en tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen. Voor vijf Groeifonds -projecten is deze onderbouwing nu voldoende en trekt het kabinet definitief 397 miljoen euro uit.

Nationaal Groeifonds: “Innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières weg te nemen”

Water

Het kabinet volgt het advies van de adviescommissie op en trekt 135 miljoen euro uit voor het Groeiplan Watertechnologie. Deze investering uit het Groeifonds is bedoeld voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie voor de beschikbaarheid van (schoon) water.

Digitale infra

Het project DMI (voorheen DEMS) richt zich op de aanleg van digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking. Hiervoor kent het kabinet 85 miljoen euro toe.

Leefomgeving

De adviescommissie adviseert voor het project Toekomstbestendige Leefomgeving 60 miljoen euro toe te kennen en 40 miljoen euro voorwaardelijk toe te kennen. Het kabinet neemt dit advies over. Het project wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Het gaat om projecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen.

Bodem- en waterbeheer

Tot slot zal het project NL2120, het groene verdienvermogen, 70 miljoen euro ontvangen. Daarnaast kent het kabinet voorwaardelijk 40 miljoen euro toe aan dit project gericht op natuurlijke oplossingen op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer.

Derde ronde Groeifonds

Voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds hebben ondernemers, kennisinstellingen en departementen in februari 2023 in totaal 47 projectvoorstellen ingediend. De adviescommissie buigt zich nu over de voorstellen. Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet in de zomer van 2023 te nemen.

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De adviescommissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet. Het Nationaal Groeifonds financiert projecten die bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland.

Aanvullende info

TKI Bouw en Techniek (TU Delft) informeert meer over het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Zij werken met ruim 100 partijen aan een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Advertisment ad adsense adlogger