Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer

Afgelopen vrijdag is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze gaat onder meer over duurzame energie, ontwikkeling van het landelijke gebied, woningbouw in- en ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland en duurzaam economisch groeipotentieel.

“De NOVI geeft richting aan de opgaven die het aanzien van Nederland de komende 30 jaar ingrijpend zullen veranderen”

Veranderingen

Met name de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de bouw van 1 miljoen woningen, zullen Nederland flink veranderen. De visie is ontwikkeld in samenwerking met landelijke en lokale overheden en diverse maatschappelijke instellingen.

Minister Kajsa Ollongren: “De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten. Daarbij moeten we rekening houden met de bouw van veel nieuwe woningen, goede bereikbaarheid en de energietransitie. Dat lukt alleen als we dat in samenhang doen. Het Rijk neemt de regie, maar we geven ze vervolgens vorm samen met provincies, steden en maatschappelijke organisaties.”

Uitdagingen en belangen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties bericht: “De NOVI geeft de uitdagingen weer waar we voor staan en wat daarbij de nationale belangen zijn. De visie stuurt op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland, inpassing van duurzame energie, een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied en duurzaam economisch groeipotentieel. Alles met oog voor omgevingskwaliteit. Grote transities worden aangepakt in NOVI-gebieden.”

Lees verder onder de foto.
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer

“Door een nieuwe manier van kijken, het slim combineren van functies en een opgave- en gebiedsgerichte aanpak krijgt het scala van belangen en claims een plek binnen de schaarse 41.000 vierkante kilometer die Nederland telt.”

De NOVI stuurt op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland; een goed bereikbaar netwerk van steden en regio’s met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Niet alleen gericht op de Randstad, maar op het potentieel van heel Nederland. Uitgaande van de ambities en mogelijkheden van onze steden en regio’s. De locaties worden zoveel mogelijk ontwikkeld binnen bestaand verstedelijkt gebied.

Grootschalige woningbouw

Er zijn veertien gebieden geïdentificeerd waar het Rijk samen met andere overheden meer regie wil nemen op grootschalige woningbouw en bereikbaarheid. Bijvoorbeeld diverse gebieden in de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Utrecht, Zuidelijke Randstad, Groningen en Eindhoven en de spoorzones in Zwolle en Nijmegen.

Voor het op gang brengen en houden van de woningbouw gaat het kabinet een aanvullend pakket aan maatregelen voorstellen zodat versneld uitvoering gegeven kan worden aan de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving op diverse locaties. Ook komt er extra capaciteit en deskundigheid beschikbaar om de procedures voor gebiedsontwikkeling en woningbouw te versnellen.

Lees verder onder de foto.
Nationale-Omgevingsvisie-(NOVI)-naar-Tweede-Kamer-3

Acht voorlopige NOVI-gebieden

Om verschillende urgente opgaven voor gebieden integraal op te pakken zijn acht voorlopige NOVI-gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waar verschillende grote, complexe opgaven spelen. Het gaat onder meer om de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam. Hier wordt gewerkt aan kansen voor CO2-arme bedrijvigheid, combinaties van havenactiviteit, duurzame energieopwekking, wonen en natuur.

In de landelijke gebieden De Peel en het Groene Hart gaat het om een zorgvuldige invulling van de complexe opgaven, zoals waterbeheer en toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw.

In de regio’s Groningen en Zwolle speelt vooral de aanpak van energie- en klimaattransitie in relatie tot de verstedelijking. Zuid-Limburg en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn eveneens voorlopig NOVI-gebied. Hier worden, samen met het Rijk, grensoverschrijdende kansen voor economie, wonen en duurzaamheid benut.

Uitvoering

Met de NOVI is ook de Uitvoeringsagenda opgeleverd. Deze beschrijft hoe er uitwerking gegeven gaat worden aan de NOVI. Naast de mogelijkheden van de Omgevingswet worden een aantal nieuwe instrumenten en programma’s ingezet. Instrumenten zoals de Omgevingsagenda’s, NOVI-gebieden en regionale verstedelijkingsstrategieën zorgen voor een vertaling van de NOVI naar regionale aanpak. Voorbeelden van programma’s zijn het Programma Energiehoofdstructuur, Programma Gezonde Leefomgeving en Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie, toelichtingen, infographics en een video zijn hier te vinden.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer 4

Bron Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties.

Advertisment ad adsense adlogger