Nieuw plan voor beschermd natuurgebied Deltawateren

Nieuw plan voor beschermd natuurgebied Deltawateren

De Deltawateren in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn definitief vastgesteld als beschermd natuurgebied. Zeven grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en zijn hiermee onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

Minister Schultz, van Infrastructuur en Milieu stelde onlangs het beheerplan voor de komende zes jaar vast. Het gaat om de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe.

Unieke natuur

Voor deze gebieden heeft Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren 2016-2022 gemaakt. Dit gebeurde in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en belanghebbenden uit de regio.

De Deltawateren herbergen unieke natuurwaarden die van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit op Europese schaal. Van grootschalige getijdennatuur met geulen, slikken, platen en schorren tot omvangrijke zoet- en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden achter kilometerslange dijken.
Bovendien heeft het gebied een voedselrijke bodem. Dit maakt de Deltawateren tot een waar paradijs voor duizenden vogels, vissen, zeezoogdieren en soorten als de bever, nauwe korfslak en noordse woelmuis.

Kitesurfen in de hele delta

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur te beschermen en de natuurdoelen te behalen. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming en activiteiten in het gebied centraal. Maatregelen zijn bijvoorbeeld terreinbeheer, uitvoering van het Kierbesluit, zandsuppletie Roggenplaat, de aanleg van broedeilanden en het reguleren van activiteiten in tijd en ruimte (zonering).

De gebieden in de Deltawateren hebben een grote economische waarde. De meeste activiteiten – waaronder recreatie, visserij, industrie en kustbescherming – kunnen doorgaan zoals nu. Soms onder voorwaarden en soms is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig.

Nieuw zijn de kitesurfzones in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Het is vanaf nu mogelijk om bij elke windrichting in het deltagebied te kitesurfen. De provincie Zeeland bericht dat het definitieve beheerplan ter inzage ligt van 18 november tot en met 30 december 2016. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan hebben de mogelijkheid om een beroep in te stellen.

Advertisment ad adsense adlogger