Nieuwe cao architectenbranche

Nieuwe cao architectenbranche

De BNA en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao, die geldt voor de gehele architectenbranche. De nieuwe cao kent een loonontwikkeling passend bij de economische situatie in de branche. Nieuwe cao architectenbranche.

Binnen de kaders van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is gezocht naar mogelijkheden om mee te ademen met de wisselende werkvoorraad van bureaus. De cao is verder vereenvoudigd ten aanzien van belonen, urenbudgetten en zet in op persoonlijke ontwikkeling en opleidingen.

Afspraken

• Loonontwikkeling van 0.5% per 1 juli 2015 en 0.75% per 1 januari 2016;
• Besprekingen over de loonontwikkeling in het 2e cao jaar in voorjaar 2016;
• Handhaving van 5 tijdelijke contracten in 4 jaar tot 1 juli 2016;
• Naar drie tijdelijke contracten in twee jaar na 1 juli 2016 conform de nieuwe WWZ;
• Flexibiliteit en ‘gelijk speelveld’ door minimumtarief voor zp’ers gekoppeld aan de cao;
• Start met een jaarurensystematiek;
• Periodieken worden gekoppeld aan ‘normaal-goed’ functioneren;
• Urenbudget uitsluitend voor opleiding en ontwikkeling;
• Actualisering van het functiehandboek;
• Verlenging startersregeling met ten minste het minimumloon bij vergoeding van de deelnamekosten voor de per 2015 wettelijk verplichte beroepservaring;
• Bureaus die zich specialiseren in de technische uitwerking komen onder de werkingssfeer van de cao te vallen.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor architectenbureaus is sterk veranderd, net als de aard en de schaal van de opgaven. Het aantal zp bureaus is tijdens de financieel-economische crisis sterk toegenomen. Jonge architecten komen lastig aan een baan. Nieuwe wetgeving, ketensamenwerking en technologische ontwikkelingen als BIM veranderen het speelveld voor bureaus.

In deze sterk veranderende markt zijn de BNA en de bonden voorstander van eerlijke en gezonde concurrentie tussen bureaus. De cao is in dit kader een belangrijke standaard voor arbeidsvoorwaarden. Bureaus en medewerkers kunnen gebruik maken van concrete branchebrede afspraken en zich focussen op hun core business. De cao leidt tot tijdwinst, stabiele arbeidsverhoudingen, helderheid, een gelijk speelveld voor bureaus met medewerkers en zp bureaus. Zo helpt de cao om eenzijdige concurrentie op lonen en prijzen en daarmee een ‘race to the bottom’ te voorkomen.

2015-2017

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2015 en loopt tot en met 28 februari 2017. Zodra de definitieve tekst van de nieuwe cao gereed is kunt u deze – inclusief toelichting en voorbeelden – vinden op de website van Stichting Fonds Architectenbureaus, SFA.

Advertisment ad adsense adlogger