Raad leefomgeving en infrastructuur pleit voor groen herstel

Raad leefomgeving en infrastructuur pleit voor groen herstel - Apple investeert in groene energie in Europa

Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. De duurzaamheidsdoelen die het kabinet voor de toekomstige economie heeft gesteld, kunnen helpen om herstelprogramma’s te kiezen.

Groen herstel “Duurzaamheidsopgaven worden op dit moment nog onvoldoende meegewogen voor het herstelbeleid”

Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Groen uit de crisis’ . Het advies is op 10 juli 2020 aangeboden aan de ministers en staatsecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Lange termijn

Het kabinet kan tal van maatregelen nemen om het herstel van de economie in Nederland te ondersteunen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt die ook gevolgen hebben voor de Nederlandse economie op de lange termijn.

De duurzaamheidsdoelen die het kabinet voor de toekomstige economie heeft gesteld, kunnen hierbij helpen. Door herstelprogramma’s te kiezen die niet alleen bijdragen aan snel herstel, maar die ook toekomstige generaties helpen.

Beleid en versnellen

De coronacrisis veranderde razendsnel ons gedrag en onze gewoontes. De manier waarop we naar de samenleving kijken veranderde mee. Of dit blijvende veranderingen zijn is nog onzeker. De raad vindt dat het kabinet met het herstelbeleid moet inspelen op veranderingen als daarmee een extra impuls kan worden gegeven aan de transitie naar een meer duurzame economie.

Soms moet bestaand beleid worden uitgebreid of sneller uitgevoerd. Maar soms moet juist een pas op de plaats worden gemaakt. Dit omdat na de coronacrisis onduidelijk is of de ‘vertrouwde koers van voorheen’ momenteel nog de beste is.

Zo beveelt de raad aan om pas op de plaats te maken met de aanleg van nieuwe wegen. Vooral nu er kansen lijken te zijn voor een andere manier van werken en verplaatsen. De raad pleit er voor om het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur juist te versnellen.

(Lees verder onder de foto.)

Groen herstel

De Rli vindt dat de duurzaamheidsopgaven op dit moment nog onvoldoende worden meegewogen in de politieke afweging die over het herstelbeleid wordt gemaakt. De raad komt met een eenvoudig toepasbaar beoordelingskader. Deze kan beleidsmakers en politieke partijen  helpen bij het ontwerpen van groen herstelbeleid, het opstellen van op groen herstel gerichte verkiezingsprogramma’s en bij de opstelling van het volgende regeerakkoord.

Mogelijk

In zijn advies doet de Rli concrete suggesties voor maatregelen voor groen herstel. Het gaat onder andere om de versnelde isolatie van de bestaande woningvoorraad en versnelling van de nieuwbouw van woningen. Verdere maatrelen zijn: het aanleggen van een toekomstbestendige energie-infrastructuur, de verduurzaming van het landelijk gebied, en de bevordering van emissieloze mobiliteit op land, in de lucht en op water.

Klimaatverandering

Klimaatverandering vormt op dit moment de grootste bedreiging voor de toekomst. Voortvarende uitvoering van het klimaatakkoord en de transitie naar een CO2-vrije economie moet prioriteit krijgen in het overheidsbeleid.

Maar een gezonde, veilige, vitale, toegankelijke en duurzame leefomgeving voor onze inwoners vergt actie op nog veel méér terreinen. maatschappelijk draagvlak is hierbij cruciaal. Omdat de meeste mensen veel waarde aan hun eigen leefomgeving hechten vindt de raad het van groot belang dat het beleid om ‘groen’ uit de crisis te komen aansluit bij wat er bij hen leeft.

Lees het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies ‘Groen uit de crisis’

Raad leefomgeving en infrastructuur pleit voor groen herstel.

Advertisment ad adsense adlogger