Zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

Zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

Al vele malen en jaren schoof de Omgevingswet door op de politieke agenda en de planningen bij de diverse overheden en organisaties. De feitelijke reden lijkt politiek, al werd meer-en-meer duidelijk dat de benodigde onderliggende digitale infrastructuur en -capaciteit volledig ontbrak of onvoldoende was. Hoe dan ook, invoering per 1 januari 2024 lijkt nu haalbaar.

“Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet”

De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten en regels voor de leefomgeving, waaronder de de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), in één wet.

De Jonge

“De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd.”

“Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024}”, schreef minister Hugo de Jonge onlangs aan de Eerste- en Tweede Kamer.

Het Koninklijk Besluit dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is eerder door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. De vorig najaar afgesproken streefdatum van invoering per 1 juli dit jaar is niet meer aan de orde.

Stappen zetten

“Snel zekerheid over de invoeringsdatum is voor alle betrokkenen cruciaal om zorgvuldig de laatste stappen te zetten bij de inrichting van de werkprocessen en het vasthouden van kennis en personeel. Daarnaast hebben initiatiefnemers bij planvorming en vergunningverleningstrajecten zekerheid nodig over de wet- en regelgeving die van toepassing is.”

De Jonge schrijft verder dat “de startdatum van 1 januari 2024 recht doet aan de wens van de VNG en het bedrijfsleven om tussen de definitieve vaststelling van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de daadwerkelijke invoering minstens zes maanden inregeltijd te hebben. Met deze periode wordt een zorgvuldige inwerkingtreding gewaarborgd.”

Nodig!

Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven benadrukken dat de Omgevingswet van groot belang is voor het oppakken van urgente opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat.

Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt een veelheid aan wetten en regels voor onze leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd. Er komt één digitaal loket waar consumenten en bedrijven kunnen checken welke regels van toepassing zijn en of het aanvragen van een vergunning nodig is.

De Omgevingswet en het digitale stelsel vergemakkelijken een integralere besluitvorming met minder regeldruk in de dienstverlening aan consumenten en bedrijven, zo berichtte het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De kamerbrief over de invoering van de wet is hier in te zien en te downloaden.

Zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet.

Bron en beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Advertisment ad adsense adlogger