Green Deal Groene Daken fase 2

Green Deal Groene Daken fase 2

200e Green Deal ondertekening in Nederland

Afgelopen donderdag, 14 april is op de Innovation Expo de Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door minister Kamp met 27 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Doel van fase twee is om te komen tot het uitwerken van de verdienmodellen die zijn ontstaan in fase 1 waaraan rond de 40 partijen hebben samen gewerkt om het groene dak verder te stimuleren.

Op de barricade

De voorzitter van de stichting Green Deal Groene Daken, fase 2, Christoph Maria Ravesloot, verbonden als lector aan hogeschool Inholland en grondlegger van veel kennis over begroeide daken, geeft in zijn interview aan, dat de partijen die tot elkaar zijn gekomen ook de partijen zijn die al jaren op de barricade staan voor meer begroeiing in vooral de stedelijke omgeving; specifiek gericht op begroeide daken en groene gevels. Partijen die binnen fase 2 doorgaan met het landelijk of regionaal stimuleren door gericht beleid.

Noodzaak

“De tijd is rijp voor snelle stappen omdat iedere partij ervan doordrongen is dat het ook noodzakelijk is om ons leefklimaat te verbeteren door extra groene maatregelen. Het stapelen van functies op daken: klimaatadaptatie door Groen-blauwe daken, Climate(p)roof, meer ruimtegebruik, mooier uitzicht en minder fijn stof. Alles gericht op het (geestelijk) welzijn van de mens. Met als uiteindelijke doel om te komen tot een stad als nieuwe biodiversiteit hotspot!”, aldus Ravesloot.
Deze nieuwe Green Deal komt voort uit de Green Deal fase 1 waarbij ongeveer 40 partijen binnen het Green Deal proces samen hebben gezocht naar hun verdienmodel van begroeide daken.

Doel

Het ontwikkelproces dat deze Green Deal fase 2 wil stimuleren en versterken is om knelpunten in de context van groene daken uit te werken en te adresseren. Zo wordt naast het maatschappelijk verdienmodel samen gewerkt aan een stimulerende context voor het toepassen van groene daken. De voorstellen voor het maatschappelijk verdienmodel worden verder uitgewerkt en getoetst met behulp van concrete projecten of pilots. De praktijkpilots waar deze theoretische toetsing op plaats vindt, worden in de loop van het traject gezamenlijk vastgesteld. Het kan gaan om koopwoningen, een kantoor, een bedrijventerrein, een theater, school, MFA (Multi Functionele Accommodatie) of bijvoorbeeld huurwoningen.

Een gedeelte uit de ondertekenende tekst Green Deal Groene Daken fase 2

“Groene daken, of preciezer gezegd, begroeide (gebruiks-)daken, bieden kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. Ze zijn een belangrijk ingrediënt van het zogenaamde natuurinclusief bouwen. Ze kunnen ecosysteemdiensten leveren zoals het afvangen van fijn stof, het verlagen van de koellast in gebouwen, het verminderen van hittestress in steden, het bufferen van water tijdens hevige regenval en het vergroten van biodiversiteit. Bovendien biedt een begroeid dak verruiming van de gebruiksruimte en zorgt het voor een verlenging van de levensduur van de beschermde dakbedekking. Kortom het begroeide gebruiksdak zorgt voor veel voordelen.

Bewezen is dat vergroening in de stedelijke omgeving ook goed is voor het welzijn en (geestelijke) gezondheid van de mens. Daken kunnen als geen ander ingezet worden voor die vergroening waardoor ook bij zichtdaken het concentratievermogen van de stadsmens verbeterd wordt. Wanneer bij begroeide daken inmiddels ook het waterbufferend vermogen en biodiversiteit meegenomen wordt kan de stedelijke omgeving in het kader van Climate Proof bouwen worden ingericht.

Verschillende gemeenten geven subsidies voor de aanleg van groene daken. De hoogte en voorwaarden per gemeentelijke regeling verschillen sterk. Veel potentiele eigenaren zien nog te veel bezwaren om de investering in een groen dak te laten renderen. De voordelen zijn onvoldoende bekend bij hen, en de baten van bijvoorbeeld de waterbuffering betalen zich niet terug bij de investeerder. Om die reden is ook het beleid om groene daken mee te laten rekenen in de wateropgave bij elk waterschap weer anders.

In het huidige tijdsbeeld past de ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke verdienmodellen waarin via een open gezamenlijk ontwikkelproces in een multi-stakeholder overleg met alle betrokkenen wordt gezocht naar een werkwijze waarin kosten en baten via een win-win model opnieuw worden geordend en afgesproken. In de voorloper van deze Green Deal (fase 1) is een aantal sporen uitgewerkt om toepassing groene daken te stimuleren, belonen en in kaart te brengen. Deze vijf sporen zijn:

• Differentiatie belastingen (OZB, Rioolheffing, waterschapsbelasting),
• Minder waterschade en verzekeringen,
• Gebouwlabels en vastgoedwaarde,
• Ecosysteemherstel,
• Mindset.

Nieuw uit te werken sporen zijn o.a. landelijke stimulansen, gemeentelijke regelgeving, specifieke labels. Sinds de ontwikkeling van een nieuwe stimulering voor groene daken in de Green Deal Groene Daken (fase 1), is er meer zicht op concreet te behalen resultaten, en zijn er significant meer partners bij de Green Deal aangehaakt. Daarom wordt in deze Green Deal, de Green Deal Groene Daken fase 2 gekozen voor een nieuwe ondertekening om het proces binnen en tussen de deelnemende organisaties steviger te verankeren en daarmee het proces van samen leren, ontwikkelen, experimenteren en toepassen te versnellen.”

De ondertekenaars

1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, ir. M.H.P. van Dam.
2. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma.
3. Leven op Daken B.V., F.A. Steegman van Leven op Daken.
4. ZinCo Benelux B.V., J.A. Riemens.
5. Mastum Daksystemen B.V., M.W.M. Evers.
6. BTL Nederland B.V., O.L.M. Janssen.
7. Van der Tol groep B.V., A. Veerman.
8. Sempergreen, ing. A. Chr. de Romph
9. Optigroen Dak- en gevelbegroeiing, de heer H.G. Vlijm.
10. Nelen & Schuurmans, dr. ir. A.J.M. Nelen.
11. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, drs. J.J.C. van den Hout.
12. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, A. Choho.
13. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede, J. van Agteren.
14. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, de heer F. Huis.
15. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg, M. Jacobs.
16. Waterschap Vechtstromen, dr. S.M.M. Kuks.
17. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, P.A.M. Hoog.
18. VHG, branchevereniging van ondernemers in het groen, E.M.A.M. Roozen.
19. VEBIDAK, Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland, Ing. A.W.A. van den Engel.
20. VBB, Vereniging Bouwwerk Begroeners, heer D.J. Roosendaal.
21. De Vlinderstichting, te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Vliegenthart, ecoloog projectleider;
22. Amsterdam Rainproof, ir. D. Goedbloed.
23. Stichting VIBA-Expo, A.G. van Mierlo.
24. Nationaal Groenfonds, B. Bultinck.
25. Stichting Roof Update, ir. R. van Bochove.
26. Hogeschool Inholland, dr. drs. ir. C.M. Ravesloot.
27. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), mevrouw dr. ir. P.A.W. van de Berg.

Meer info

Hier over Green Deal algemeen en over Green Deal Groene Daken, via het projectteam, Erik Steegman initiator Green Deal Groene Daken fase 2, 0611620662; Anne Marie Bor AMBOR creatie, 0612634071 of Carleen Mesters Stroom en onderstroom, 0621508914.

Green Deal Groene Daken fase 2 foto 22

Ondertekening van de Green Deal Groene Daken fase 2 door Christoph Maria Ravesloot.

Advertisment ad adsense adlogger