Provincie N-H tekent Nationale Kustpact

Kustpact voor de Noord-Hollandse kust

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationale Kustpact dat op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, is opgesteld.

Balans tussen ‘rust en reuring’

In het pact maken het Rijk, de kustprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-, milieu- en recreatieve organisaties afspraken om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’.
De partijen zijn overeengekomen een zonering voor de kustzone op te stellen die duidelijkheid zal geven waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden.

Kustzone

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Alle partijen die betrokken zijn bij de Nederlandse kust, zijn het eens dat er een zonering moet worden gemaakt. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar partijen zitten nu op één lijn. Dat verheugt mij zeer. Met z’n allen vertegenwoordigen we de belangen van dit kostbare deel van Nederland, waar iedereen op zijn eigen manier zo van geniet. Dat willen we graag zo houden. Dat kunnen wij nu met dit Kustpact regelen.”

Toekomstperspectief Noord-Holland

In Noord-Holland zijn de provincie, gemeenten, natuurorganisaties en recreatiesector gestart met een eigen ‘pact’. Onder regie van de provincie wordt ge¬werkt aan een toekomstperspectief voor de Noord-Hollandse kust. Dit moet voor de zomer gereed zijn.

In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet duidelijk worden waar de natuur met rust moet worden gelaten en waar ruimte is voor nieuwe economische activiteiten. Dat geldt voor zo¬wel het strand als de binnenduinrand.
Overigens tekent GS N-H behoudens goedkeuring door Provinciale Staten. Die ondertekening vindt waarschijnlijk in februari plaats.

Info

Het Voorlopig Kustpact werd eind oktober 2016 naar de verschillende betrokken provincies en partijen gestuurd. Ondermeer hier lees je meer over het totale Kustpact en de daarbij betrokken partners.
Eerder schreven wij al over de verwachte ‘Explosieve toename van kustbebouwing‘ en ‘Het nieuwe Kustpact‘.

Advertisment ad adsense adlogger