Invoering Omgevingswet en Wkb vanaf 1 januari 2024

Invoering Omgevingswet en Wkb bij start 2024

De Omgevingswet en daarmee ook de lang verwachte nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), wordt vanaf de start van 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer.

“1e Kamer akkoord: Omgevingswet en Wkb, aanvang 2024 ingevoerd”

Bouw, infra, energie en natuur

De invoering van de in 2016 aangenomen Omgevingswet is meer dan een bundeling van wetten en een digitaal stelsel, stelt Hugo De Jonge:

“De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.”

26 wetten, regels en voorschriften

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Ook technisch klaar

Het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen schaarden zich eind januari unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij concludeerden na een nieuwe serie testen dat het onderliggende digitale stelsel, eerder reden voor een aantal keren uitstel, technisch voldoende gereed is.

Start invoering Omgevingswet

De Jonge: “Tijdige duidelijkheid over het moment waarop de wet inwerking treedt is een belangrijke voorwaarde voor overheden en het bedrijfsleven om een goede start te maken met de Omgevingswet. Overheden en bedrijfsleven kunnen nu definitief hun organisatie en werkprocessen inregelen voor een zo adequaat mogelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven en de bouwconsument.”

Op verzoek van de Eerste Kamer wordt de participatie van burgers in het nieuwe stelsel verder concreet gemaakt en start er voor hen en het bedrijfsleven een voorlichtingstraject.

Invoering Omgevingswet en Wkb 1 januari 2024.

Advertisment ad adsense adlogger