Milieuprestatie gebouwen per 1 juli aangescherpt in Bouwbesluit

Milieuprestatie gebouwen per 1 juli aangescherpt

Per 1 juli van dit jaar treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen.

“Het doel is om de eis Milieuprestatie gebouwen stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren”

Stapsgewijs en verbreden

De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren, met andere woorden van 1,0 naar 0,5 te brengen. Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

Aanscherping

Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren.

In 2050 wil de overheid namelijk een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving realiseren. De eis wordt niet alleen aangescherpt, op dit moment wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de milieuprestatie -eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie.

Daarnaast heeft Minister Ollongren aangekondigd te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan worden opgenomen in de nationale systematiek.

Fiscale stimulans, beleggen en sparen

Behalve via normering wordt milieuvriendelijk en circulair bouwen ook gestimuleerd via fiscale instrumenten zoals de Milieu Investerings Aftrek (MIA), een fiscale stimulans voor bouwen met een lage milieu-impact.

Daarnaast wordt in de Regeling Groen Projecten, een stimuleringsprogramma voor beleggen of sparen in duurzame en innovatieve (bouw-)projecten, bouwen met een lage milieu-impact ook opgenomen. Ook ondersteunt de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) projecten voor de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.

Biobased, circulair en conceptueel samenwerken

Om bedrijven te helpen bij het kunnen voldoen aan de wettelijke eisen werkt het ministerie van BZK samen met andere partijen, zoals universiteiten en hogescholen, bouwbedrijven en andere overheden aan de Strategische verkenning biobased bouwen en de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Daarnaast werken partijen samen in de buyer groups duurzaamheid aan een gedeelde marktvisie en -strategie en uiteindelijk een concrete aanbesteding. Binnen het project Samen versnellen wordt met elf organisaties, bestaande uit de rijksoverheid, gemeenten en verschillende bouwers, gewerkt aan het ontwikkelen van het ‘nieuwe circulaire normaal’, zo bericht het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het laat zien wat er al goed is te realiseren op het gebied van circulair bouwen en per project kunnen partijen streven naar een hogere ambitie. Het niveau van ‘Het nieuwe normaal’ wordt de komende jaren bepaald op basis van de praktijk, namelijk de 100+ projecten bij de deelnemende partijen.

Lees ook: Praktijkproeven naar verplicht materialenpaspoort.

Milieuprestatie gebouwen per 1 juli aangescherpt.

Advertisment ad adsense adlogger