VERAS en VVTB kritisch over ontwerp nieuw Asbeststelsel

VERAS en VVTB kritisch over ontwerp nieuw Asbeststelsel

VERAS en VVTB reageerden in een gezamenlijke reactie op het ontwerp Arbobesluit nieuw Asbeststelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), heeft het voorstel tot wijziging van de asbestregelgeving eerder al voor inspraak gepubliceerd. De brancheverenigingen gaven toen al aan, dat zij na ruggespraak met hun leden zouden reageren. Die reactie kwam net voor de Pasen.

“VERAS en VVTB vinden het loskoppelen van certificatieplicht en risicoklasse wel een goede zaak”

Wijzigingen in het ontwerp

De brancheverenigingen VERAS en VVTB gaven in een reactie naar hun leden eind februari al een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het ontwerp Arbobesluit nieuw Asbeststelsel. Daarin werd onder meer genoemd:

– De loskoppeling van de risicoklasse-indeling van de certificatieplicht.
– Indeling van asbestbronnen in groep A en B, waarbij voor groep B de certificatieplicht voor bedrijven en personen geldt.
– Verdere differentiatie van de onafhankelijke eindbeoordeling, waarbij in veel gevallen geen onafhankelijke eindbeoordeling meer verplicht zal zijn.
– De komst van een SMART nieuwe stijl, SMART-ns genoemd. Een door de overheid voorgeschreven beoordelingsinstrument waarin ook de te treffen maatregelen om blootstelling te voorkomen worden voorgeschreven.
– Vervallen van de DAV certificatieplicht voor machinisten.

Meer lezen over de details op de eerste inventarisatie Ontwerp Nieuw Asbeststelsel van VERAS en VVTB.

Feitelijke inspraakreactie

In een gezamenlijke reactie op het ontwerpbesluit voor de wijziging van de asbestregelgeving betreffende het Certificatiestelsel Asbest, gaven VERAS en VVTB eind maart de kern van hun standpunten weer. Lees meer hieronder:

Certificatieplicht, bronnen en restanten

De brancheverenigingen onderschrijven het voornemen om certificatieplicht los te koppelen van de risicoklasse-indeling. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een knelpunt waarvoor men de aandacht vroeg.

Zij geven mede aan dat de criteria voor de indeling van asbestbronnen in groep B (certificatieplicht) meer rekening gehouden moet worden met het risico op het achterblijven van asbestrestanten en secundaire besmettingen.

Tevens zijn zij van mening dat het een slecht idee is om asbesttoepassingen in risicoklasse 2 vrij te stellen van de certificatieplicht. De vaststelling zou moeten zijn dat asbest per definitie risico’s met zich mee brengt, zo stelt men. Uitgangspunt moet zijn dat er een “certificatieplicht geldt, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering”.

Ook ziet men graag wijzigingen in de indeling van asbestbronnen. “Hoog risicotoepassingen ontbreken”, zo geeft men in de reactie aan, en “er wordt geen rekening gehouden met gangbare werkmethoden”.

Vaststelling, praktijktoets, eindbeoordeling

VERAS en VVTB steunen het voornemen om ‘Best Practices’ voor het uitvoeren van asbestsaneringen vast te leggen. Maar niet via de eenzijdige vaststelling door TNO (SMART-ns). Waarbij zij het Ministerie van SZW met klem oproepen om de voorstellen voor de aanpassing van deze ‘Best Practices’ te versnellen. Voorstellen voor verbetering van uitvoeringsmethoden liggen nu meer dan 2,5 jaar bij het Ministerie van SZW, zo bericht men in de inspraakreactie.

Men heeft ook twijfels bij de validiteit van het beoordelingsinstrument SMART-ns voor asbestblootstelling. “Er is geen praktijktoets toegepast en de juridische status van het beoordelingsinstrument is onduidelijk.”

Verder merkt men op: “Wij onderschrijven de keuze om te differentiëren in de wijze van onafhankelijke eindbeoordeling, maar de keuze om dit alleen te koppelen aan de (modelmatig) verwachte blootstelling tijdens de sanering kunnen wij niet volgen. Wij vragen ons af of dit methodisch valide is.”

Grenswaarden

Ten aanzien van van vastgestelde grenswaarden rond asbest bericht men nog: “Er ontbreekt in het ontwerpbesluit een doorkijk naar toekomstige asbestgrenswaarden, nu de SER Subcommissie Grenswaarde voor Stoffen op de Werkplek de huidige grenswaarde voor amfibool asbest (2016) gaat evalueren.”

Volledige inspraakreactie inzien

De volledige inspraakreactie van VERAS en VVTB op het ontwerp Arbobesluit nieuw Asbeststelsel is hier in te zien en te downloaden.

VERAS (Branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven) en VVTB (Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen) kritisch over ontwerp nieuw Asbeststelsel.

Lees ook: Vervolg voor de aanpak van asbestdaken.

Advertisment ad adsense adlogger