Herstructurering bedrijventerreinen in Noord-Brabant

Herstructurering bedrijventerreinen in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de komende vier jaar € 10,5 miljoen investeren in het versterken van winkellocaties en bedrijventerreinen in Noord-Brabant. Het grootste deel van dit bedrag is gereserveerd voor het stimuleren van en participeren in economische clusters en campussen.

De provincie wil leegstand tegengaan en tegelijkertijd zorgen dat bedrijven zich vestigen op de voor hen ideale plek.De Gedeputeerde Staten hebben bij de Provinciale Staten het verzoek ingediend om het bedrag van € 10,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2019.

Vraaggericht ontwikkelen

De structurele leegstand op bedrijventerreinen, kantorenlocaties en in winkelgebieden en het teveel aan nieuwe en uitbreidingsplannen in Brabant heeft negatief effect op de uitgifteprijzen, maar zorgt ook voor uitblijvende investeringen, slecht benutte terreinen en infrastructuur en onnodige aantasting van het landschap. “In juni 2016 maken we daarom afspraken met gemeenten over deprogrammering en structuurversterking van werklocaties.” licht Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte toe. “We werken aan een omslag van het traditionele toedelen van hectaren naar écht vraaggericht ontwikkelen.”

Topclusters

Brabant gaat door met het stimuleren en versterken van bedrijvencampussen en topclusters, omdat die een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling en versterking van de innovatiekracht van de regio. Van Merrienboer: “Versterking in de keten leidt tot samenhang en samenwerking op het gebied van innovatie, vergroot de kans op vervolginvesteringen en groei van werkgelegenheid.” In Brabant wordt een aantal campussen ontwikkeld, zoals Pivot Park en Brainport Industries Campus waar de provincie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) verschillende bijdragen aan leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van aansturing, acquisitie of financiële ondersteuning.

Logistiek groeisector

Uit prognoses voor bedrijventerreinen in Noord-Brabant blijkt dat de vraag de komende jaren afneemt, behalve voor de grootschalige logistiek. Dit komt vooral door de groei van e-commerce en de schaalvergroting in de logistiek. Dit jaar maken de regio’s en provincie afspraken over nieuw te ontwikkelen plekken voor (zeer) grootschalige logistiek, waarbij onder meer het logistiek DNA van de verschillende regio’s en een vraaggerichte ontwikkeling van die plekken aan de orde zijn.

Winkelleegstand aanpakken

Net als elders in Nederland groeit de winkelleegstand in Brabant, zeker sinds begin dit jaar een aantal grote winkelformules de deuren sloot. Eind 2015 maakten de regio’s en de provincie afspraken over concentratie van winkels in kernwinkelgebieden en het – per saldo – niet verder uitbreiden van het aantal winkelmeters. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale detailhandelsvisies. De komende tijd draait om uitvoering van deze afspraken. Daarnaast start de provincie dit jaar pilots met een aantal gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen om leegstandsproblemen om te buigen naar een creatieve, nieuwe manier om de winkelgebieden van dorpen en steden nieuw leven in te blazen.

Beeld: High Tech Campus, Eindhoven

Advertisment ad adsense adlogger