Werkgerelateerde klachten gezondheid ouderen in bouw hoog

Werkgerelateerde klachten gezondheid ouderen in bouw hoog

Werken in de bouw is vaak zwaar. Toch moet ook het bouwplaatspersoneel langer doorwerken. Uit de analyse van de periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO’s) van de eerste helft van 2016, blijkt dat werknemers vanaf 55 jaar aanzienlijk meer werkgerelateerde klachten hebben dan jongeren, zo bericht Volandis na onderzoek. Werkgerelateerde klachten gezondheid ouderen in bouw zijn hoog.

Aantal werkgerelateerde klachten gezondheid ouderen in bouw hoog, maar daling in overige leeftijdscategorieën

Last

Ouderen hebben vooral last van het bewegingsapparaat. Daarnaast heeft een kwart van het bouwplaatspersoneel last van lawaaidoofheid, de meest voorkomende beroepsziekte in deze groep. Het uitvoerende, technische en administratieve personeel (UTA) heeft met name last van stress. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het Bedrijfstakverslag, uitgegeven door kennis- en adviescentrum Volandis. Het verslag geeft een beeld van de stand van zaken in de sector op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid.

Ziekteverzuim

De bedrijfstak vergrijst en de bouwproductie stijgt, dus is het van belang dat mensen werkfit zijn. Uit de analyse van Volandis komt naar voren dat UTA-personeel steeds minder invloed heeft op het werktempo. Ook het bouwplaatspersoneel ervaart vaker tijdsdruk, maar voor hen blijft de fysieke inspanning de grootste werkbelasting. Het ziekteverzuim onder werknemers boven de 55 jaar ligt drie keer hoger dan het verzuim bij jongeren onder de 30. Bij kleine bedrijven is dit verzuim groter dan bij grote bedrijven. Reden hiervoor is dat kleine bedrijven moeilijker passend werk kunnen aanbieden.

Leefstijl

Door de PAGO’s heeft de bedrijfstak al jarenlang aandacht voor een gezonde leefstijl. Ondanks de sterke vergrijzing in de bouw, stabiliseert de trend op het gebied van overgewicht. Deze trend is voor de totale Nederlandse populatie nog stijgende. De trends voor roken en alcoholgebruik laten eveneens een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de landelijke. Jongeren in de bouw & infra roken en drinken meer dan leeftijdsgenoten, maar met het ouder worden daalt dit gebruik onder dat van leeftijdsgenoten. Alleen met de beweeg- en fitnorm wil het nog niet vlotten. Daarop scoren werknemers in de bedrijfstak slechter dan gemiddeld voor de Nederlandse populatie.

Veiligheid

Van het ondervraagde bouwplaatspersoneel zegt 95% dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. Toch geeft 15% aan zich regelmatig in onveilige situaties te bevinden. Grond-, Weg- & Waterbouwers voelen zich onveiliger, terwijl er in de Burgerlijke & Utiliteitsbouw vaker ongevallen plaatsvinden. Mogelijk wordt de nabijheid van zwaar materieel als onveiliger ervaren dan bijvoorbeeld het werken op hoogte, waarin men zelf meer controle over de situatie (denkt) te hebben.

Trots

Het is positief dat de meeste werknemers in de bouw trots zijn op hun vak en een grote binding hebben met het bedrijf waar ze werken. Deze honkvaste medewerkers vinden het vaak lastig om over hun toekomst na te denken en daarover te praten. Maar gezien de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zou dat wel moeten.

Verslag

Volandis is opgericht om werknemers, werkgevers en opdrachtgevers in de bedrijfstak bewust te maken van duurzame inzetbaarheid en daar actief mee aan de slag te gaan. Het bedrijfstakverslag is hier te downloaden.

Dit verslag bevat gegevens over de arbeidsomstandigheden, de leefstijl van werknemers en hun werkvermogen. Tevens vormt dit de basis voor de duurzame inzetbaarheidsanalyse in de gezamenlijke arbeidsmarktrapportage van het EIB en Volandis.

Advertisment ad adsense adlogger