Oplossing voor watertoets

Oplossing voor watertoets

Het Nederlandse waterbeleid staat in het teken van ‘Ruimte voor water’. Leven op Daken denkt graag mee in oplossingen en komt daarom met een innovatieve oplossing voor waterbuffering op en rond groendaken. Een oplossing die de ‘watertoets der kritiek’ zonder meer kan doorstaan.

In Vlaanderen is het al sinds 2003 verplicht: een watertoets als voorwaarde voor het bebouwen van gronden. Met de toets gaat de vergunningverlenende overheid na of de grond geschikt is om te bebouwen. In Nederland bestaat ook een wettelijke watertoets, maar die is meer gericht op het evenredig laten meewegen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen. Doel van de toets enerzijds is de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek te brengen met de waterbeheerder. Anderzijds legt de toets de initiatiefnemer de plicht op verantwoording af te leggen over de manier waarop hij is omgegaan met de inbreng van de waterbeheerder.

Uiteindelijk is de gedachte achter de watertoets in Vlaanderen en Nederland hetzelfde: ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water. De toets waarborgt de belangen van het water bij bouwprojecten. Zeker in ons waterrijke Nederland is dat een belangrijke randvoorwaarde.
We kennen allemaal de kwalijke gevolgen van riooloverstorten bij zware regenval omdat de bestaande riolering het wateraanbod niet meer kunnen bolwerken. Ook overstromingen komen hierdoor regelmatig voor, met blank staande straten en huizen tot gevolg.
De tendens is dan ook steeds meer om het maaiveld waarop gebouwd wordt te compenseren. Bijvoorbeeld op het dak van de nieuwbouw, of aan de gevel (een relatief nieuw verschijnsel), met als doel, het water, dat anders in de grond zou worden gebufferd, op een andere manier op te vangen en vast te houden.

Innovatieve toepassing

Leven op Daken presenteert een innovatieve toepassing die inspeelt op de tendens om te komen tot meer waterbuffering op groendaken. Deze bestaat uit het door LoD-partner ZinCo ontwikkelde drainage-element Aquatec 45 met een fikse opslagcapaciteit voor regenwater. Het element wordt gecombineerd met het vochtregulerend vlies DV 40, waarvan de vezels aan het vlies op basis van capillaire werking water uit het drainage-element opzuigen en zorgen voor een evenredige bevloeiing van het bovengelegen gazon.

Oplossing voor watertoets Illustratie Waterbuffering

Het is echter niet het drainage-element alléén dat de toepassing innovatief maakt. Bij hevige regenbuien zal immers ook Aquatec 45 het overtollig hemelwater moeten afvoeren richting riool. En bij grote droogte zal Aquatec 45 moeten worden aangevuld met drinkwater om het bovengelegen gazon te kunnen blijven bevloeien.

Aanvullende oplossing

In de oplossing van Leven op Daken wordt daarom aanvullend gewerkt met een wateropvangsysteem van waterspecialist Aquaco. Afhankelijk van de omvang van het bouwproject en de vraag of het gaat om bestaande bouw of nieuwbouw, kan worden gekozen voor opvang op het dak zelf of op of onder maaiveldniveau. Maar het systeem er achter blijft hetzelfde: het overtollige regenwater stroomt naar een met schelpen gevulde buffer met reinigende werking. Via een drain stroomt het vervolgens naar een tweede bufferzone met een biologisch mengsel waar het water verder wordt gezuiverd. Hierdoor krijgt het water een kwaliteit waarmee het voldoet aan het Infiltratiebesluit. Desgewenst kan daarna nóg een reinigingsslag worden gemaakt waarmee drinkwaterkwaliteit wordt bereikt. Vanuit de buffer kan het water worden opgepompt voor bevloeiing van het dak. Maar het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten of eventueel – zoals gezegd – als drinkwater.

Terugverdientijd

Het totale systeem heeft een terugverdientijd van drie tot vijf jaar. De gebruiker bespaart immers niet alleen op watergebruik, maar bijvoorbeeld ook op waterschapskosten. Bovendien voldoet de gebruiker aan de wettelijke randvoorwaarden op het gebied van verantwoord waterbeheer, én er is een grote maatschappelijke meerwaarde. Want een groendak met oog voor mens, milieu en maatschappij… wie wil dat nou niet?

Advertisment ad adsense adlogger