Aanpassingen op Besluit bouwwerken leefomgeving

Aanpassingen Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vastgelegd

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. De Rijksoverheid heeft in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Minister Hugo de Jonge informeerde de Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving.

“De Bbl-toelichting van de minister betrof onderwerpen rond brandveiligheid, constructieve veiligheid MuWi-vloeren, gespoten purschuim en toegankelijk bouwen”

Brandveiligheid gebouwen

Naar aanleiding van diverse branden in gebouwen zijn acties in gang gezet voor het verbeteren van de brandveiligheid. Belangrijk is dat bij de bouw van gebouwen goed wordt gekeken naar de mogelijke verspreiding van brand door holle ruimtes in gevel- en dakconstructies.

Door de NEN wordt daartoe de norm NEN 6068 aangepast. Daarnaast komt bij deze norm een uitgebreide toelichting in de vorm van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (de NPR 6668). Verder wordt dit jaar door het ministerie van BZK de bestaande Wegwijzer Unitbouw uit 2007 aangepast op de nieuwste inzichten voor brandveilig modulair bouwen.

Ook wordt het themablad Brandveiligheid van nul op de meter woningen door De Stroomversnelling aangepast op de nieuwste inzichten qua brandveiligheid. De NEN norm, de Wegwijzer Unitbouw en het Themablad Brandveiligheid van nul op de meter woningen, zijn als hulpmiddelen bedoeld om de bouwsector te informeren over aandachtspunten bij brandveilig bouwen.

Risico bij MuWi-vloeren

Na een incident in Rotterdam, waarbij een deel van de vloer in een schoolgebouw loskwam, is er onderzoek gedaan. De schade hangt samen met het toegepaste bouwsysteem MuWi, maar blijkt tijdens de bouw te ontstaan en heeft geen invloed op de constructieve veiligheid.

Wel heeft het ministerie van BZK alle gemeenten gevraagd om te controleren waar het MuWi-bouwsysteem is gebruikt en indien nodig schoolbesturen te informeren over mogelijke risico’s. Inmiddels hebben 133 gemeenten de resultaten hiervan teruggekoppeld. Uit de resultaten volgt gelukkig dat de schade meevalt. Bij één school zijn tot nu daadwerkelijk losse delen aangetroffen, vergelijkbaar met de school in Rotterdam. De aangetroffen schade is inmiddels hersteld.

Eisen aanbrengen purschuim

Gespoten purschuim wordt vaak gebruikt voor de na-isolatie van vloeren, maar sommige bewoners en werknemers ervaren gezondheidsklachten na het aanbrengen ervan. Om het risico op gezondheidsklachten verder te verkleinen, worden aanvullende eisen in het Bbl opgenomen voor de toepassing van gespoten purschuim.

De aanvullende eisen worden vooral gesteld aan het proces van het aanbrengen van gespoten purschuim en aan de ruimte waar het purschuim wordt aangebracht. Ook wordt gekeken naar de vormgeving van een mogelijke meldingsplicht bij de gemeente. Het streven is om in de zomer van 2024 een wijziging van het Bbl voor internetconsultatie te publiceren. In het najaar kan deze wijziging ter voorhang aan de Kamer worden voorgelegd.

Naast de aanvullende eisen geldt sinds 24 augustus 2023 dat alleen verwerkers van gespoten purschuim die een specifieke opleiding hebben gevolgd, gespoten purschuim mogen aanbrengen. Daarnaast is de informatievoorziening naar consumenten en bewoners over onder meer welke factoren de risico’s op gezondheidsklachten kunnen beïnvloeden en waar men terecht kan bij vermoeden van gezondheidsklachten door gespoten purschuim verbeterd.

Bovendien heeft RVO de ISDE maatregelenlijst isolatie aangepast, zodat het duidelijker is bij welke producten en merken er sprake is van gespoten purschuim.

Lees verder onder de afbeelding.
Bbl Toegankelijkheid gebouwen. Bron Min. BZLK

Toegankelijkheid gebouwen in Bbl

Het is dan ook van belang dat gebouwen door iedereen gebruikt kunnen worden. Om een samenleving zonder drempels mogelijk te maken, zijn in de Bbl eisen opgenomen waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Als aanvulling op de bestaande eisen in het Bbl publiceert het NEN in 2024 een conceptversie van een norm voor toegankelijk bouwen. De minister overweegt om bepaalde delen van deze norm als verplichte eis op te nemen in het Bbl, maar pas nadat de bouwsector twee jaar vrijwillig ervaring heeft opgedaan. In de visual zijn de huidige eisen voor integrale toegankelijkheid samengevat.

Bron: Rijks

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vastgelegd. Zie ook:
210 miljoen extra ISDE subsidie voor o.a. isolatie en warmtepompen.

Advertisment ad adsense adlogger