OSKA rapport natuurinclusief bouwen

OSKA rapport Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof ontving het OSKA-rapport Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen. Het rapport biedt perspectief om praktische invulling te geven aan het verbeteren van de biodiversiteit, een van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving.

Samenwerkingsverband OSKA

OSKA (Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie) is in een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het doel is om tot standaarden voor een klimaat adaptief Nederland te komen. In 2023 heeft het een rapport uitgebracht met daarin een voorstel voor een uniforme werkwijze voor natuurinclusief bouwen. Het rapport geeft vervolg aan een opdracht die het ministerie van LNV in 2021 aan OSKA gaf.

Hierin werd gevraagd om een verkenning uit te voeren naar bestaande standaarden rondom biodiversiteit. Omdat de betrokken partijen het belang van dit werk ondertekenden, heeft OSKA vervolgens een OSKA Actieteam gestart. Dit OSKA Actieteam onderzocht een concreet perspectief van wat er gedaan moet worden om standaarden rondom biodiversiteit in de gebouwde omgeving te borgen in beleid.

Biodiversiteit en bouwen

Het rapport biedt een mogelijke invulling van één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit.

Om hiertoe te komen wordt het volgende geadviseerd:

– Landelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen, lokaal uit te werken rond biodiversiteit,
– documenten voor ecologische kennisopbouw,
– landelijke structuur om natuurinclusief bouwen juridisch te borgen, inclusief beheer en onderhoud.

De adviezen zijn grotendeels opgesteld aan de hand van ervaringen uit bestaande initiatieven. Voor de uitwerking van de adviezen worden ook nadrukkelijk aanbevelingen meegegeven. Verder biedt het rapport een stappenplan om te komen tot standaardisatie. Door de betrokkenheid van de verschillende betrokken, zoals gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers en standaardisatieorganisaties, wordt de rapportage breed ondersteund.

Natuurinclusief bouwen en beleid

Met de overhandiging aan Christianne van der Wal hoopt het OSKA team de overheid de handvatten te bieden voor de verdere uitwerking van natuurinclusief bouwen richting naar gericht beleid. Er wordt al veel werk verzet om de implementatie van natuurinclusief bouwen mogelijk te maken.

“Met de publicatie van de Landelijke Maatlat, Agenda Natuurinclusief 2.0 en de wens om tot een groene en klimaatadaptieve omgeving te komen is nu het moment om nationale implementatie van natuurinclusief bouwen mogelijk te maken”, aldus OSKA.

Bij de foto: Namens het OSKA team werd door Onno Dwars en Michel Post het rapport overhandigd. vlnr: Michel Post, Onno Dwars, Minister Christianne van der Wal, Wytze de Vries.

Lees ook: Maak Natuurinclusief Bouwen verplicht.

Advertisment ad adsense adlogger