Subsidie N-H voor aardgasvrije woningen

Subsidie provincie Noord-Holland voor aardgasvrije woningen

De provincie N-H stelt twee miljoen euro ter beschikking aan gemeenten om hen te helpen bij de overgang naar duurzame warmtebronnen. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn.

Noord-Holland ondersteunt gemeenten met subsidie, onderzoek en het uitwisselen van kennis

De gemeenten in Noord-Holland gaan de komende jaren samen met de bewoners in beeld brengen welke alternatieven voor aardgas het beste in een bepaalde wijk of buurt passen. De provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten hierbij met subsidies, onderzoek en het uitwisselen van kennis.

Complexe opgave

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De warmtetransitie is een van de hoekstenen van het klimaatbeleid. Maar het is ook een complexe opgave, want het gaat om het maken van drastische keuzes, waarbij naar heel veel verschillende aspecten gekeken moet worden. De keuze voor bijvoorbeeld restwarmte of aardwarmte als warmtebron voor het verwarmen van huizen vraagt om een heel ander soort uitwerking. Wij helpen de gemeenten daar graag bij.”

Transitievisie Warmte N-H

De warmtetransitie is een van de hoekstenen van het Nederlandse klimaatbeleid. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een zogeheten Transitievisie warmte https://vng.nl/artikelen/transitievisie-warmte opstelt. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan, op welke manier en in welk tempo.

Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak. Om te zorgen dat gemeenten een gedragen warmtevisie opstellen met een realistische doorkijk naar de wijkuitvoeringsplannen, is een goed proces en goede voorbereiding met betrokkenheid van inwoners essentieel.

Eerste stappen subsidie

Het Servicepunt Duurzame Energie staat gemeenten in opdracht van de provincie bij bij de eerste stappen die nodig zijn voor het invullen van de warmteplannen. De meeste gemeenten huren daarnaast voor de uitwerking van de plannen experts in. Dat kost geld. De afgelopen drie jaar deden veertien gemeenten een beroep op de provincie voor een financiële bijdrage.

Omdat nog lang niet voor alle wijken in Noord-Holland warmteplannen zijn gemaakt, wordt de subsidieregeling verlengd. Er is per gemeente maximaal 200.000 euro beschikbaar. De Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-Holland 2022 loopt tot 2025.

Binnenkort verschijnt Bouw en Uitvoering nummer 2 met alles over aardgasvrije wijken.

Subsidie N-H voor aardgasvrije woningen.

Advertisment ad adsense adlogger