Ingang Omgevingsloket en Omgevingswet

Ingang Omgevingsloket en Omgevingswet

Met de start van 2024 is de Omgevingswet en het daaraan verbonden Omgevingsloket ingegaan. Door verschillende oorzaken en argumenten werd de ingang van de wet meerdere malen doorgeschoven. De wet bundelt een groot aantal wetten (waaronder de Wet kwaliteitsborging bouw), regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in één. De wet heeft grote gevolgen voor de bouwregelgeving.

Omgevingsloket

De Omgevingswet kent nu een centraal digitaal loket, het Omgevingsloket, voor het aanvragen van vergunningen en de start van projecten. Met name ook het automatisering- en digitaliseringstraject rond de dat Omgevingsloket kende vele hoofdbrekens bij onder andere de gemeenten. In het Omgevingsloket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk op één plaats samengevat.

Gevolgen Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en heeft gevolgen voor iedereen en zeker ook voor ondernemers en hun activiteiten en plannen rond bouw- en inrichting van bedrijfspanden, industrieterreinen en dergelijke. Ook heeft de wet consequenties voor de energietransitie en infrastructuur. Meer informatie over de wet is te vinden via het ministerie van BZK of via het Omgevingsloket.

Voor en na 1 januari 2024

Gemeenten behandelen vergunningen die zijn aangevraagd voor 1 januari 2024 en nog in behandeling zijn op de oude manier. Ondernemers die bijvoorbeeld willen verbouwen, kunnen na 1 januari 2024 terecht in het nieuwe Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt onder andere het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) om een melding te doen.

Participatieplicht

Bij de Omgevingswet geldt dat overheden verplicht zijn om aan participatie te doen. Bij het opstellen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening. Is de gemeente bezig met een nieuw omgevingsplan, dan moet zij dit eerst bekend maken. In die bekendmaking staat hoe de participatie voor die wijziging van het omgevingsplan eruit ziet en hoe inwoners kunnen meepraten.

Een initiatiefnemer, diegene met een plan of idee, wordt aangemoedigd om aan participatie te doen. Het is dus niet verplicht. Er geldt één uitzondering. Een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie voor initiatiefnemers wel verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Regeringscommissaris Omgevingswet

Kars de Graaf wordt de eerste regeringscommissaris Omgevingswet. Hij draagt bij aan het bewaken en borgen van de kwaliteit en eenheid van het stelsel. Hoogleraar De Graaf is verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid. Hij is deskundig op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht, waaronder de Omgevingswet.

Ingang Omgevingsloket en Omgevingswet. Zie ook:
Invoering Omgevingswet en Wkb vanaf 1 januari 2024.

Advertisment ad adsense adlogger