Nieuwbouw moet veel meer vaart krijgen, versnelling ingezet door Hugo de Jonge

Sneller bouwen moet de norm worden

We hebben in ons land bijna een miljoen woningen nodig tussen 2022 en 2031. “Er moet gezorgd worden dat sneller wordt vergund wat gebouwd kan worden en dat sneller kan worden gebouwd wat vergund is”. Dit gaat niet vanzelf. Daarom versterkt de overheid de regie en is gestart met het versnellen van processen en procedures in de bouw. Vooral in de planfase is tijdwinst te behalen om sneller woningen te kunnen bouwen.

Hugo de Jonge: “De bouw van een woning duurt veel te lang. Dit kan en moet korter. Parallel plannen, van start initiatief naar start bouw in max 2 jaar, dát moet de nieuwe norm worden”

Snellere woningbouw

Met het plan Versnellen processen en procedures woningbouw zijn vijf actielijnen opgestart. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Hugo de Jonge van BZK een update over de voortgang. Het parallel plannen van de activiteiten in de planfase van de woningbouw leidt tot een efficiëntere werkwijze en een snellere totale doorlooptijd. Een winst van mogelijk meerdere jaren. Dit zijn de eerste conclusies uit een aantal pilots die gemeenten, betrokken ontwikkelaars, corporaties en het Rijk samen zijn gestart.

Nieuwe norm: sneller bouwen

In één van de pilots is door gelijktijdig te werken aan een stedenbouwkundig ontwerp, de grondexploitatie, milieuonderzoeken, contractering en de aanvraag voor de Woningbouwimpuls een aantoonbare versnelling bereikt. Deze werkwijze moet de nieuwe norm worden en in de toekomst breder worden ingezet. Dit vraagt om betere planningen, een andere manier van werken en het vereist een verandering in houding en gedrag.

Bezwaarprocedures sneller afhandelen

Bezwaarprocedures zorgen vaak voor vertraging. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting voorziet in het verkorten van beroepsprocedures. De bestuursrechter gaat binnen zes maanden uitspraak doen. Daarnaast wordt het beroep versneld behandeld en moeten de redenen van het beroep binnen de beroepstermijn zijn ingediend.

Bij vergunningverlening komt er daarnaast een gang naar de rechter in plaats van twee. Zo is veel sneller duidelijk of een plan kan doorgaan. Ook moet de stem van de woningzoekende bij de belangenafweging en de uiteindelijke besluitvorming meer gehoor krijgen. “Begin april starten we samen met enkele initiatiefnemers aan landelijke trajecten om tot een werkbare aanpak te komen. Daarnaast moet geleerd worden van goede lokale voorbeelden voor het ontwikkelen van beleid”, aldus het ministerie.

Extra mensen op woningbouw

Door de grote, steeds complexere woningbouwopgave in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, is het vinden van de juiste mensen vaak een knelpunt. Samen met IPO en VNG zijn daarom korte termijn acties ingezet om de uitvoeringscapaciteit te versterken door extra personeel in te huren of aan te nemen. Daarvoor is dit jaar 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de regio’s zijn versnellingstafels ingericht om tijdig te anticiperen op dreigende vertragingen en om benodigde doorbraken realiseren.

Standaardisatie industriële woningbouw

Naast de noodzakelijke acties voor een efficiëntere werkwijze, wil Hugo de Jonge ook innovatieve bouwwijzen beter benutten. De combinatie van conceptueel bouwen is daar onderdeel van. Het levert voordelen zoals een verhoging van de arbeidsproductiviteit, kansen voor verkorting van de bouw- en proceduretijd, hogere bouwkwaliteit en op termijn ook lagere bouwkosten. Standaardisatie is daarbij wel gewenst voor het opschalen van de industriële woningbouw.

Vier sporen naar sneller bouwen

Er wordt vol ingezet via vier sporen:
– Ten eerste de ambitieuze en stapsgewijze verhoging van de landelijke wettelijke eisen, zoals de Milieuprestatie eis gebouwen.
– Het tweede spoor is het niet in werking laten treden van de mogelijkheid om lokaal af te wijken van de landelijke wettelijke eisen over de energieprestatie en milieuprestatie van gebouwen.
– Het derde spoor is het maken van afspraken over een beperkt aantal duurzaamheidsindicatoren met een duidelijk tijdspad, in lijn met en in voorbereiding op nationale beleidsdoelen en Europese ontwikkelingen.
– De inzet op het stimuleren van biobased bouwen en het maken van afspraken over duurzaam materiaalgebruik in het bouwmaterialenakkoord vormen het vierde spoor.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Beeld: Casamediacasamedia-123RF.

Sneller bouwen moet de norm worden, versnelling ingezet door Hugo de Jonge. Lees ook:
Tekort aan ambtenaren voor woningbouw, tot 2.200 fte te weinig bij gemeenten.
ISDE subsidie biobased isoleren verhoogd.

Advertisment ad adsense adlogger