Subsidie voor karakteristieke landschapselementen

De provincie Noord-Holland stelt vanaf volgend jaar subsidie beschikbaar voor het natuurbeheer van een aantal karakteristieke natuurlijke landschapselementen in de provincie.

Het ontwerp-Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is of kan worden ontwikkeld.

Beheerders van historische tuinen, hoogstamfruitboomgaarden, klein historisch water en bijzondere lanen en het groen rondom de Forten kunnen hier onder meer voor in aanmerking komen. Dit staat in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

De uitbreiding van het Natuurbeheerplan met de landschapselementen is mede een gevolg van een motie van Provinciale Staten en past binnen de toegenomen aandacht voor het landschap met zijn karakteristieke Noord-Hollandse elementen.

De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer. Het ontwerp-Natuurbeheerplan geeft onder meer aan waar welke natuur aanwezig is of kan worden ontwikkeld en het is de basis voor subsidieverlening aan beheerders van (agrarische) natuur.

Biodiversiteit

Noord-Holland heeft veel waardevolle natuur en landschap. Dat varieert van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. De provincie is verantwoordelijk voor een goede leefomgevingen voor planten en dieren. Daarom verbindt de provincie de natuurgebieden met elkaar, zodat de leefgebieden toenemen en er wordt nieuwe natuur gerealiseerd.

Dit zorgt voor meer soorten dieren en planten op meer plaatsen én een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat met een gezonde en groene leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland en recreanten.

Ruimte aan de natuur

Het ontwerp-Natuurbeheerplan is tot stand gekomen in overleg met betrokken partijen. Een groot deel van de Noord-Hollandse natuur wordt beheerd door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en een aantal andere natuurbeheerorganisaties.

Daarnaast geven agrarische collectieven met circa negenhonderd agrariërs met agrarische natuurbeheer ruimte aan de natuur op hun percelen, bijvoorbeeld aan weidevogels. Noord-Holland is nationaal en internationaal een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de grutto en de tureluur.

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het behouden en uitbreiden van deze natuur. Dit draagt bij aan behoud van biodiversiteit en een beter leefklimaat. De provincie subsidieert het natuurbeheer, agrarisch natuur- en landschapsbeheer via het Stelsel Natuur en Landschap (SNL).

Meer informatie: Provincie Noord-Holland

Advertisment ad adsense adlogger